مدیریت: امیری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی (مرمریت هرسین)

آدرس ایمیل: gooharshad.stone.co@gmail.com
تلفن: 031-33802397
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعداز چهارراه
تلفن همراه: 2135383 -0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعداز چهارراه اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 20، بعداز چهارراه
031-33802397