گوهر سنگ ثنائی

گوهر سنگ ثنائی

مدیریت: جعفر ثنائی

تولیدکننده: تراورتن ســفید، کرم، آتشکوه،

عباس‌آباد، ابیانه

 

 

تلفن: 031-33800437-8 , 031-33801467
نمابر 031-33801466
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی44، فرعی 50،  گوهر سنگ ثنائی
تلفن همراه: 0913-4000140 , 0913-4000120
اصفهان، شــهرک صنعتی محمودآباد، خیابان فرعی44، فرعی 50،  گوهر سنگ ثنائی
031-33800437-8 , 031-33801467