گوهر یاب قوری

گوهر یاب قوری

موقعيت: فارس، نیریز، 170 كيلومتری نیریز

نوع سنگ: چينی

بهرهبردار: مجتمع معدنی جهان گوهریاب

تلفن: 071-53824757
تلفن همراه: 0917-1319004
071-53824757