نوع سنگ: تراورتن

موقعيت55: كيلومتری شمال شرقی بيجار

بهرهبردار: شركت پارس سنگ همدان

آدرس بهرهبردار: همدان، بلوار خواجه رشيد،

روبروی سرپرستی بانک سپه

تلفن: 0813-8267794
0813-8267794