مدیریت: وحیدی

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

وب سایت: www.sgpco.com
تلفن: 0313-69377 , 021-82377 , 0413-6372236
نمابر  051-37676310  051-37530025  0413-6370659 021-88640149  0313-6282010
آدرس دفتر مرکزی: اصفهــان، خیابان شریعتی، چهارراه پلیس، پلاک83 / مشهد: بلوار فردوسی، میدان جانباز، روبروی درمانگاه شهید شوریده، پلاک113 / تبریز: میدان بسیج، کوی صنعت اول، دفتر گروه صنایع گیتی پسند/ تهــران: چهــارراه جهــان کودک، آفریقای شمالی، کوچه کیش، تقاطع دیدار، پلاک 3
اصفهــان، خیابان شریعتی، چهارراه پلیس، پلاک83 / مشهد: بلوار فردوسی، میدان جانباز، روبروی درمانگاه شهید شوریده، پلاک113 / تبریز: میدان بسیج، کوی صنعت اول، دفتر گروه صنایع گیتی پسند/ تهــران: چهــارراه جهــان کودک، آفریقای شمالی، کوچه کیش، تقاطع دیدار، پلاک 3
0313-69377 , 021-82377 , 0413-6372236