مدیریت: خاکپور

تولیدکننده: یاقوت گوهر

 

آدرس دفتر مرکزی: رشت، گلسار، بلوار دیلمان، چهار راه بهشتی، خیابان امیر ابولقاسمی، نبش بوستان14
تلفن همراه: 1663584 -0918 و 8666812-0918
رشت، گلسار، بلوار دیلمان، چهار راه بهشتی، خیابان امیر ابولقاسمی، نبش بوستان14
1663584 -0918 و 8666812-0918