مدیریت: افشاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(تراورتن، چینی، مرمریت و گرانیت)

آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده قدیم کاشــان، نرسیده به زندان لنگرود، نبش قطب صنعتی امید
تلفن همراه: 0912-1510916
قم، جاده قدیم کاشــان، نرسیده به زندان لنگرود، نبش قطب صنعتی امید
0912-1510916