مدیریت: افشاری

تولیدکننده: مرمر سبز

 

 

تلفن: 021-56230220
آدرس دفتر مرکزی: کیلومتــر  35اتوبان تهــران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان،  خیابان گلشن 1، پلاک 7
کیلومتــر  35اتوبان تهــران - قم، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان،  خیابان گلشن 1، پلاک 7
021-56230220