مدیریت: احسان و جواد طهماسبی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

(اسلب، تایل و چرمی)

تلفن: 051-36583186
آدرس دفتر مرکزی: مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، نرسیده به سه راه سوم، سمت چپ
تلفن همراه: 0915-1255171
مشهد، بزرگراه آسیایی، آزادی 115، نرسیده به سه راه سوم، سمت چپ
051-36583186