یاقوت گوهر

   یاقوت گوهر

مدیریت: خاکپور

تولیدکننده: انواع سنگهای ساختمانی و احجام سنگی

آدرس ایمیل: info@ato-co.com
تلفن: 0864-3236071-3
نمابر 0864-3236074
آدرس دفتر مرکزی: مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی ارقــده، خیابان گلایل غربی 15، ســنگبری یاقوت گوهر
تلفن همراه: 0918-1663584 , 0918-8666812
مرکزی، محلات، شــهرک صنعتی ارقــده، خیابان گلایل غربی 15، ســنگبری یاقوت گوهر
0864-3236071-3