مدیریت: اکبری

تولیدکننده: ســنگهای ساختمانی

تلفن: 025-36551411
آدرس دفتر مرکزی: قم، جاده کوه سفید
تلفن همراه: 0919-1537306 , 0912-1537306
قم، جاده کوه سفید
025-36551411