مدیریت: علی شاهی

تولیدکننده: تراورتن

تلفن: 031-33804513
نمابر 031-33801329
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان 38
تلفن همراه: 0913-3129277
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، نبش خیابان 38
031-33804513