یزدان (لرزاده)

یزدان (لرزاده)

مدیریت: حسن لرزاده

تولیدکننــده: انــواع ســنگهای تراورتــن

ساختمانی

تلفن: 086-43363615 , 086-43363616 , 086-43230670
آدرس دفتر مرکزی:  محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری نیکان آدرس کارخانــه 2 : محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، سنگبری یزدان آدرس کارخانــه 3 : محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری بهارستان
تلفن همراه: 0918-3663226 , 0918-1663042 , 0918-1691493
 محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری نیکان آدرس کارخانــه 2 : محلات، دوراهی آبگرم، قطب صنعتی صدریه، سنگبری یزدان آدرس کارخانــه 3 : محــلات، کیلومتــر 8 جاده آبگرم، قطب صنعتی شــهید حبیبی، سنگبری بهارستان
086-43363615 , 086-43363616 , 086-43230670