مدیریت: مطلبی

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

نمابر 021-56225992
آدرس دفتر مرکزی: تهران، حسن‌آباد قم، جنب شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه گوهر
تلفن همراه: 0912-3773588
تهران، حسن‌آباد قم، جنب شهرک صنعتی شمس‌آباد، کوچه گوهر
0912-3773588