یزد سنگ بهار

یزد سنگ بهار

مدیریت: فخری

تولیدکننده: دهبید

تلفن: 021-56235373
نمابر 021-56235374
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1
تلفن همراه: 0912-3855341
اتوبان تهران - قم، شــهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار گلستان، گلشن 1
021-56235373