مدیریت: زیاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

و تزئینی

آدرس ایمیل: info@yashmstone.ir
وب سایت: www.yashmstone.com
تلفن: 021-56545353 , 021-56540808
نمابر 021-56546378
آدرس دفتر مرکزی: تهران، کهریزک، بلوار امام حســین (شورآباد)، خیابان سوم شمالی
تلفن همراه: 0912-2330163
تهران، کهریزک، بلوار امام حســین (شورآباد)، خیابان سوم شمالی
021-56545353 , 021-56540808