نوع سنگ: تراورتن كرم

بهرهبردار: مرتضی آقا محمدی

آدرس بهرهبردار: استان مركزی، قطب صنعتی صدریه، سنگبری ورونا

تلفن: 0864-3228882
نمابر 0864-3228848
تلفن همراه: 0918-1663354
0864-3228882