مدیریت: حاج حیدری

تولیدکننده: گرانیت و مرمریت

 

 

تلفن: 031-33800561
نمابر 031-33800940
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، خیابـان جدیدالاحداث 26
تلفن همراه: 0913-1189830
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 34، خیابـان جدیدالاحداث 26
031-33800561