مدیریت: مختاری

تولیدکننده: انواع ســنگهای ســاختمانی

بورس مرمریت صلصالی

تلفن: 031-45836317
نمابر 031-45836497
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی دولت‌آباد، بعداز تاکسیرانی، جنب خیابان بلور و شیشه
تلفن همراه: 0913-1271130
031-45836317