مدیریت: اخلاقی

تولیدکننده: سنگ ساختمانی (کریستال و

لای بید)

تلفن: 031-33802548
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی ماهوت
تلفن همراه: 0913-2173350 , 0913-2173690
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 26، فرعی ماهوت
031-33802548