مدیریت: محسن دوستی

فرآوری و توزیع سنگهای وارداتی و صادراتی

تلفن: 021-44115302 * 021-44140716 * 021-44140717
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار ســنگ تهران، واحد 34
تلفن همراه: 0912-3546962 * 0912-1345391 * 0912-4114710
تهــران، انتهای بزرگراه حکیم غرب، بزرگراه علامه جعفری، بازار ســنگ تهران، واحد 34
021-44115302 * 021-44140716 * 021-44140717