مدیریت: عزیز نظری

آدرس دفتر مرکزی: فارس، شهرستان نیریز، شــهرک صنعتی
تلفن همراه: 0917-1322766 , 0917-1319055 , 0917-1319001
فارس، شهرستان نیریز، شــهرک صنعتی
0917-1322766 , 0917-1319055 , 0917-1319001