الهام سنگمدیریت: علی ماهوش

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: elhamstone@gmail.com
تلفن: 031-33802360
نمابر 031-33800226
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
تلفن همراه: 0913-1177593
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 38
031-33802360