مدیریت: رزمخواه

تولیدکننده: انواع ســنگهای ساختمانی

آدرس ایمیل: sangiran.t120@gmail.com
وب سایت: www.sangiran120.ir
تلفن: 044-36523264 021-44124441
نمابر تلفکس دفترخوی: 36523346-044 تلفکس: 02144115287
آدرس دفتر مرکزی: تهران، میــدان نور، بلوار اندیشه، شــرکت تعاونی سنگ تهران، واحد2/6
آدرس کارخانه: کیلومتــر 15 جاده خوی سلماس، شهرک صنعتی
تلفن همراه: 0912-2460127 0914-1612886 0914-4613363 0914-1611293
آدرس کارخانــه: کیلومتــر 15 جاده خوی سلماس، شهرک صنعتی
044-36523264 021-44124441