سپاهان سنگ سرتیپی

سپاهان سنگ سرتیپی

مدیریت: سرتیپی

تولیدکننده: دهبید آرین و گرانیت اقبالی

تلفن: 031-95020021 , 031-95020023
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
تلفن همراه: 1110072 -0913 و 8012434-0913
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان 44
031-95020021 , 031-95020023