مدیریت: نصرتی

نمابر 071-53826839
آدرس دفتر مرکزی: فارس، جاده نیریز به شــیراز، پشت پمپ بنزین دلخوش
تلفن همراه: 0917-1319232 , 0917-7322518
فارس، جاده نیریز به شــیراز، پشت پمپ بنزین دلخوش
0917-1319232 , 0917-7322518