مدیریت: حمیدرضا نصرتی

تولیدکننده: چینی نیریز

آدرس دفتر مرکزی: فارس، شهرســتان نیریز، شــهرک سنگ، فاز 3
فارس، شهرســتان نیریز، شــهرک سنگ، فاز 3