مدیریت: حجارزاده

تولیدکننده: عرضه ســنگهای ساختمانی، اجرای بندکشی خشک و عرضه سنگ اسلب

آدرس ایمیل: barzinstone@yahoo.com
تلفن: 021-22355635
نمابر 021-22355635
آدرس دفتر مرکزی: تهران، ســعادت‌آباد، چهارراه سرو، مجتمع سرو ناز، واحد1
تلفن همراه: 1033194 -0912 (حجارزاده)
تهران، ســعادت‌آباد، چهارراه سرو، مجتمع سرو ناز، واحد1
021-22355635