دامون

مدیریت: زمانی – داورپناه

تولیدکننده: انواع ســنگ‌های ساختمانی

 

تلفن: 021-56236801-3
نمابر 021-56236805
آدرس دفتر مرکزی: اتوبان تهــران - قم، 5کیلومتر بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 19
اتوبان تهــران - قم، 5کیلومتر بعد از فرودگاه، شهرک صنعتی شمس‌آباد، بلوار بوستان، انتهای گلبن 19
021-56236801-3