مدیریت: روح الهی- چوبداران

تولیدکننده: پرطاووسی، شکلاتی، عسلی

تلفن: 3122962- 0913 (روح الهی) و 3129592-0913 (چوبداران)
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، خمینی شهر، دوشاخ کوچه سنجدی
اصفهان، خمینی شهر، دوشاخ کوچه سنجدی
3122962- 0913 (روح الهی) و 3129592-0913 (چوبداران)