مدیریت: حمید غیاثوند

تولیدکننده: سنگ نمای ساختمانی

آدرس ایمیل: info@gstone.com
وب سایت: www.ir-gstone.com
نمابر 066-43235300
آدرس دفتر مرکزی: لرســتان، کیلومتر11جاده دورود-بروجرد، جنب پســت بــرق لاوان، مجتمع سنگ غیاثوند
تلفن همراه: 0912-3104697
لرســتان، کیلومتر11جاده دورود-بروجرد، جنب پســت بــرق لاوان، مجتمع سنگ غیاثوند
0912-3104697