نمایندگی ایران شرکت پاویر تجارت

ایرانیان مدیریت: جان نثاری

تولیدکننــده: انواع خطــوط رزین خطی و

طبقاتی و محفظه وکیوم

آدرس ایمیل: info@pavirco.com
وب سایت: www.pavirco.com
تلفن: 021-88629079 : 021-88629112
آدرس دفتر مرکزی: اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهارراه خیابان 18 و20 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
اصفهان، شهرک صنعتی محمودآباد، خیابان هیات امنا، مابین چهارراه خیابان 18 و20 آدرس تهران: خیابان شیخ بهایی شمالی، خیابان شها نقی، شماره 25
021-88629079 : 021-88629112