مدیریت: جمالی

تلفن: 021-88757678
نمابر 021-88757679
آدرس دفتر مرکزی: تهــران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد 904
تلفن همراه: 0912-2882306
تهــران، خیابان بهشتی، نبش سرافراز، برج دریای نور، طبقه 9، واحد 904
021-88757678