همدلی در مشارکت انتفاعی - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

همدلی در مشارکت انتفاعی

مشارکت انتفاعی

همدلی در مشارکت انتفاعی

برای انجام کارهای بزرگ، باید از کارهای کوچک شروع کرد. کار جمعی در ایران سخت رقم میخورد، به این دلیل که موفقیتها در ایران مدیون یک نفر است نه یک سیستم.

در ایران ضعق بازرگانی به شدت به چشم میخورد و این ضعف میتواند دلایل مختلفی داشته باشه از عوامل خارجی مانند تحریم گرفته تا عوامل داخلی مانند استراتژی غلط و حلقه مشارکتی که بر پایه تخصص بنا نشده است.
مجموعه هایی که بخواهند بر اساس سیستم کار کنند به برنامه ریزی بلند مدت نیار دارند، مشکل ما در مجموعه های سنگی که بزرگ شده اندو رشد کرده اند این است که روش های مدیریتی را نتوانسته ایم توسعه دهیم.

در مشارکت، مهم اعتماد، صبوری و شکیبایی است .

گفتگو با آقایان عبدالحمید خسروی و حسین امیرفتاحی

” حلقه مشارکت باید بر اساس تخصص شکل بگیرد. “

بررسی نمونه‌ای از مشارکت‌های انتفاعی در صنعت سنگ با حضور آقایان حسین امیر فتاحی و عبدالحمید خسروی