چینی سایمان - روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران

چینی سایمان

شرکت ساخارا و آژیانه

خلاصه آنالیز

عناصر مضر
ندارد

کانی‌های مضر
ندارد

چگالی
2.79  gr/cm^3 

تخلخل
0.39 %

جذب آب
0.11 %

مقاومت فشاری تک محوره
72.63  MPa

مقاومت سایشی
1.81

مقاومت خَمِشی
6.92  MPa

نوع
مرمریت

ضریب انبساط حرارتی
(10^-6 C^-1)11.51

افت وزنی پس از ۲۰ چرخه ذوب و انجماد
-0.21%

آنالیز کامل

آنالیز کامل سنگ چینی سایمان