سعید نجاتی, Author at روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران