مدیر سایت – برگه 6 – روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

نویسنده: مدیر سایت

اتوماسیون یعنی زیروروکردن یک روند تولید در جهت بهترشدن، پیشرفت کیفیت و تعدادتولید.همچنین استفاده از تکنیک های پیشرفته و مدرن طراحی درقسمتهای مختلف کارخانجات می باشد. دریک دیدگاه کلی اتوماسیون رادردو قسمت الکتریکال و مکانیکال تقسیم بندی میشود