مدیر سایت – برگه 4 – روشان روز | مرکز اطلاعات سنگ ایران
ALT تصویر

نویسنده: مدیر سایت

محمد رسا نکته : در ایران از تعابیر "سنگ تزئینی" و یا "سنگ ساختمانی" برای نام گذاری محصول "صنعت سنگ" استفاده می شود که هر دو تعبیر مبهم و ناقص است. در تعریف بین المللی، موضوع مورد نظر ما "Natural Stone " و یا "سنگ طبیعی" نامیده می شود. این تعریف بین المللیِ جامع و مانع، صراحتا سنگ را یک محصول طبیعتی معرفی می کند که در مقابل آن انواع سنگهای مصنوعی قرار می گیرند چه این سنگ طبیعی کاربردی صرفا تزئینی و دکوراتیو داشته باشد و چه اینکه به عنوان یک ماده پوشش سطح و ( نه الزاما تزئینی ) بکار رفته باشد. "سنگ طبیعی" عنوانی است که در ذات خود بر قدر و منزلت محصول می افزاید. ************************ قدرت محرکه هر